Projekty unijne

Firma Malbox z sukcesami realizuje projekty unijne.

2012 – przyznana dotacja na zrealizowanie projektu pt.

"Rozwój przedsiębiorstwa Malbox poprzez zakup innowacyjnej prasy korbowej i rozbudowę zakładu”

 w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej II: Gospodarka Regionalnej Szansy
Działaniu 2.1.: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemacie A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP


2012 – przyznana dotacja na zrealizowanie projektu pt.

”Wdrożenie technologii głębokiego tłoczenia wyrobów o złożonym kształcie”

w ramach:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4.Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Malbox sp. z o.o. .jest beneficjentem projektu Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0551/20-00

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.


Wartość projektu: 136.618,97 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 136.618,97 zł

Newsletter