Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości

Polityką jakości MALBOX Sp. z o.o. jest osiąganie satysfakcji Klientów jako nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa.

Wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny ze Specyfikacją Techniczną IATF 16949:2016 jest rozumiany w Przedsiębiorstwie jako zespół działań podejmowanych dla realizacji powyższego celu.

Deklarujemy:

 • zaangażowanie całego personelu w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym oraz stałe inwestowanie w podwyższanie jego wiedzy;
 • podnoszenie jakości wyrobu i zaspokojenie wymagań Klientów pod względem jakości jak i terminowości dostaw;
 • wprowadzanie rozwiązań technicznych mających na celu obniżenie materiałochłonności produkcji i kosztów wytwarzania;
 • ciągłe identyfikowanie i zaspakajanie oczekiwań naszych Klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • włączenie dostawców w proces doskonalenia jakości
 • dążenie do dostarczania tylko zgodnych wyrobów Klientowi

Kierownictwo firmy zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska firmy tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Adekwatność polityki jakości i systemu jakości jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu jakości oraz planowanie stosownych działań.

Osiek, wrzesień 2020

Pobierz Politykę jakości MALBOX

 

Polityka środowiskowa

PPUH „MALBOX" ZPChr.

Nadrzędnym celem polityki środowiskowej PPUH „MALBOX" jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez skuteczne zarządzanie procesami, kontrolę oraz doskonalenie.

Polityka Środowiskowa realizowana w naszej firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko. Stanowi ona podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

Dyrektor i kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska;
 • dążenia do doskonalenia procesów wytwarzania wyrobów - podwyższając jakość produkowanych wyrobów, jednocześnie redukować ich wpływ na środowisko;
 • zapobiegania zanieczyszczeniu gleby i wód gruntowych;
 • prowadzenia ciągłych działań poprawiających stan ochrony środowiska oraz zapewnienie środków na inwestycje proekologiczne - w pierwszym rzędzie w zakresie ograniczania powstawania i przenikania hałasu do otoczenia;
 • zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
 • podnoszenia świadomości proekologicznej pracowników;
 • planowania i realizowania programów środowiskowych;
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001.

Polityka Środowiskowa jest przekazana całej Załodze PPUH „MALBOX", wdrożona i utrzymywana oraz udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.

Osiek 17.01.2018

Pobierz Politykę środowiskową

Newsletter