Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości

Polityką jakości MALBOX Sp. z o.o. jest osiąganie satysfakcji Klientów jako nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa.

Wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny ze Specyfikacją Techniczną IATF 16949:2016 jest rozumiany w Przedsiębiorstwie jako zespół działań podejmowanych dla realizacji powyższego celu.

Deklarujemy:

 • zaangażowanie całego personelu w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym oraz stałe inwestowanie w podwyższanie jego wiedzy;
 • podnoszenie jakości wyrobu i zaspokojenie wymagań Klientów pod względem jakości jak i terminowości dostaw;
 • wprowadzanie rozwiązań technicznych mających na celu obniżenie materiałochłonności produkcji i kosztów wytwarzania;
 • ciągłe identyfikowanie i zaspakajanie oczekiwań naszych Klientów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • włączenie dostawców w proces doskonalenia jakości
 • dążenie do dostarczania tylko zgodnych wyrobów Klientowi

Kierownictwo firmy zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska firmy tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Adekwatność polityki jakości i systemu jakości jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu jakości oraz planowanie stosownych działań.

Osiek, wrzesień 2020

Pobierz Politykę jakości MALBOX

 

Polityka środowiskowa

"Malbox" Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem polityki środowiskowej „MALBOX" Sp. z o. o. jest minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez skuteczne zarządzanie procesami, kontrolę oraz doskonalenie.

Polityka Środowiskowa realizowana w naszej firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko. Stanowi ona podstawę do ustalania celów i zadań środowiskowych.

Dyrektor i kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska;
 • dążenia do doskonalenia procesów wytwarzania wyrobów - podwyższając jakość produkowanych wyrobów, jednocześnie redukować ich wpływ na środowisko;
 • zapobiegania zanieczyszczeniu gleby i wód gruntowych;
 • prowadzenia ciągłych działań poprawiających stan ochrony środowiska oraz zapewnienie środków na inwestycje proekologiczne - w pierwszym rzędzie w zakresie ograniczania powstawania i przenikania hałasu do otoczenia;
 • zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
 • podnoszenia świadomości proekologicznej pracowników;
 • planowania i realizowania programów środowiskowych;
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001:2015

Polityka Środowiskowa jest przekazana całej Załodze „MALBOX" Sp. z o. o., wdrożona i utrzymywana oraz udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.

Osiek, październik 2020

Pobierz Politykę środowiskową

Newsletter